Regulamin sklepu

§1. Podstawowe definicje
1. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.rozwój-siły.pl/sklep […]
2. Sprzedawca – Strength Development Spółka z o.o., ul. Nowary 9/2 w Rudzie Śląskiej, KRS 0000751150, REGON 381429475 , NIP 6412544793
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży.
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
6. Koszyk– element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.
7. Towar – Produkt, który Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego tj.
• eBooki w formie PDF (sprzedaż, produkt elektroniczny)
• Miejsca na szkolenie stacjonarne – rezerwacja (sprzedaż, usługa)
• Koszulki– wersja limitowana (sprzedaż, produkt fizyczny)
• Filmy szkoleniowe i instruktażowe ( sprzedaż , produkt elektroniczny)
8. Publikacja elektroniczna – dostępne za pośrednictwem sklepu internetowego treści cyfrowe (pliki elektroniczne) zawierające treści, obrazy, zdjęcia, grafiki, stanowiące utwory w rozumieniu ustawy dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z wyłączeniem e-book.
9. E-book – książka elektroniczna zapisana w formie cyfrowej, przeznaczona do odczytania za pomocą odpowiedniego oprogramowania.
10.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego i przy pomocy prawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia
11. Formularz zamówienia – Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

§2. Zasady korzystania ze sklepu
1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę pod adresem www.rozwój-siły.pl/sklep jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
2. Strength Development Sp z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostały uznane przez Strength Development Sp z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Strength Development Sp z o.o..
3. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Strength Development Sp z o.o..
4.W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
5. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Strength Development Sp z o.o.,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§3. Warunki zawarcia umowy
1.Składając zamówienia w Sklepie, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Do realizacji zamówienia konieczna jest akceptacja postanowień regulaminu. Informujemy, że zawarcie Umowy sprzedaży za pośrednictwem Internetu i akceptacja regulaminu pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar.
2. Klient korzystający z Usług Sprzedawcy realizowanych za pośrednictwem Sklepu internetowego zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu w zakresie jaki jest niezbędny do realizacji złożonego zamówienia.
3. Sklep internetowy świadczy usługi tylko za pomocą drogi elektronicznej. Warunkiem przystąpienia do umowy jest wypełnienie internetowego formularza zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.
5. Umowa zawierana jest drogą elektroniczną poprzez poprawne wypełnienie i zaakceptowanie przez Klienta formularza zamówienia Sklepu internetowego, a także dokonanie przez niego pełnej płatności zgodnie z zaakceptowanym zamówieniem.
6. Po otrzymaniu zamówienia oraz pełnej płatności, Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną oświadczenie o potwierdzeniu zakupu i jego realizacji, wraz ze wszystkimi ustalonymi warunkami sprzedaży.
8. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba, że wskazują na to szczegółowe zasady dotyczące poszczególnej promocji.

§4. Realizacja i przyjmowanie zamówień

1.Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: https://.www.rozwój-siły.pl/sklep, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
2. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu „KOSZYK”, znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie kliknięcie potwierdzenia zakupu.
3.Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta prawidłowego Zamówienia i zapłaty całości wskazanej ceny.
4. Czas dostawy zamówienia może być zależny od wybranego sposobu doręczenia i nie wlicza się w czas realizacji Zamówienia.
5.Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.
6. Dostawa Towaru odbywa się elektronicznie, bądź materialnie za pośrednictwem firmy kurierskiej.
7. Odpowiednio zapakowany Towar dostarczany jest pod wskazany w Zamówieniu adres.
8. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.
9.Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, że zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji.
10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
11. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
a. E-mail – info.strengthdevelopment@gmail.com .b. Telefon –795-499-431 lub 795-488-004.
12. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek. Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy zakupu.
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

§5. Metody płatności
1. Sprzedawca umożliwia płatność za zamówiony Towar w formie:
• Płatność elektroniczna kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro)
• przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych T-Pay, PayPal, Przelewy24.
2. Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu. W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.

§6. Informacje i wymogi techniczne dla korzystania z publikacji elektronicznych i sklepu internetowego
1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron internetowych wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient);
2. Każdy e-book dostępny jest w formacie PDF.
3. Przed zamówieniem publikacji elektronicznej/e-book Klient powinien sprawdzić czy urządzenie elektroniczne, na którym planuje otworzyć plik zawierający publikację elektroniczną/e-book, obsługuje format w jakim publikacja została zapisana. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, że publikacja elektroniczna otworzy się na każdym urządzeniu elektronicznym, przy użyciu każdego programu posiadającego funkcję obsługi danego formatu pliku (w tym przypadku PDF).
4. W przypadku problemów z dostępem do publikacji elektronicznej Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną na adres: info.strengthdevelopment@gmail.com. , Strength Development Sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby umożliwić Klientowi korzystanie w pełni z zakupionych Publikacji Elektronicznych, jeśli problemy techniczne będą wynikały z winy Sprzedawcy.

§7. Licencja
1. Wszystkie publikacje elektroniczne/e-book dostępne w sklepie internetowy objęte są autorskimi prawami.
2. Klient zamawiając publikację elektroniczną/e-book zawiera umowę licencyjną, w ramach której otrzymuje niewyłączną, odpłatną licencję na korzystanie z publikacji elektronicznej/e-book przez czas nieoznaczony, zezwalającą Klientowi na pobranie i zapisanie publikacji elektronicznej/e-book na własnych nośnikach pamięci.
3. Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania zamówionych publikacji elektronicznych w jakikolwiek sposób wykraczający poza zakres użytku osobistego. Jakiekolwiek powielanie, udostępnianie, wyświetlanie, wypożyczanie, publiczne użycie materiałów czy też inne rozpowszechnianie całości lub fragmentów publikacji elektronicznej w jakikolwiek sposób jest zabronione.

§8. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Towarów:
1.1. Strength Development Sp z o.o. jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
1.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info.strengthdevelopment@gmail.com.
Strength Development Sp z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną:
2.1. Strength Development Sp z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego kontaktując się mailowo pod adres info.strengthdevelopment@gmail.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.
2.3. Klient uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji dotyczącej przebiegu transakcji lub niezgodności usługi lub publikacji elektronicznej ze złożonym zamówieniem.
2.4 Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia objętego reklamacją.
2.5. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać co najmniej: adres poczty elektronicznej podany przy składaniu zamówienia, numer zamówienia, przyczynę reklamacji, proponowany sposób rozpatrzenia reklamacji, dane kontaktowe.

§9. Odstąpienie od umowy
1. Klientowi będącemu konsumentem (określanego w tym paragrafie jako konsument), z zastrzeżeniem ust. 11, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33 i art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy nadanie oświadczenia przed jego upływem w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: info.strengthdevelopment@gmail.com
3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi konsumentowi na adres poczty elektronicznej, podany przy składaniu zamówienia lub inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy rzecz będącą przedmiotem umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy nadanie rzeczy przed jego upływem.
6. Konsument odsyła rzecz będącą przedmiotem umowy, od której odstąpił, na własny koszt i ryzyko. Postanowienie to nie dotyczy treści elektronicznych udostępnianych przez Internet.
7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy stanowiącej przedmiot umowy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza zakres konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
8. Sprzedawca, w terminie 14 dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
10. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
11. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. Nowary 9/2, 41-710 Ruda Śląska.
12. Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, a w szczególności ze względu na zmiany w obowiązujących przepisach prawa, zamiany zasad świadczenia usług, zmiany organizacyjne Sprzedawcy, podyktowanych względami technicznymi.
2. Zmiana postanowień Regulaminu obowiązuje od momentu ich opublikowania na stronie sklepu internetowego i znajduje zastosowanie do zamówień złożonych po wejściu zmian w życie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego i składanymi w nim zamówieniami rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo dla Sprzedawcy.
5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

Skontaktuj się z nami

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i umówimy się na dogodny termin. Napisz do nas już teraz!

Instagram

@strength_development

Facebook

Strengthdevelopment

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych